Wiss. MA Felix Rauscher, Wiss. MA Anna Franziska Hauer

Wiss. MA Felix Rauscher und Wiss. MA Anna Franziska Hauer bieten im Sommersemester 2012 folgende Lehrveranstaltung an:

Konversatorium zum Grundkurs Öffentliches Recht II

 

 

Wiss. MA Robert Dürrschmidt, Wiss. MA Alexander Schmidt

Wiss. MA Robert Dürrschmidt und Wiss. MA Alexander Schmidt bieten im Sommersemester 2012 folgende Lehrveranstaltung an:

Konversatorium zum Verwaltungsprozessrecht